Cầu dao phụ tải

883412568_product_2007116144715Loại trong nhà